02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12 | Fax 22 883 35 13

ISO - polityka jakości

Zakład Zamówień Publicznych jest wydzieloną jednostką Ministerstwa Zdrowia powołaną do wykonywania zadań powierzonych przez Ministra Zdrowia oraz inne jednostki organizacyjne działające w ochronie zdrowia w zakresie organizowania, udzielania i nadzorowania realizacji zamówień publicznych na dostawy towarów, w tym wyrobów medycznych, produktów leczniczych oraz usług i robót budowlanych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami ustawowymi i resortowymi.

Nadrzędne cele jakościowe Zakładu Zamówień Publicznych stanowią:

  1. Sprawne i obiektywne organizowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem optymalnych terminów i kosztów.
  2. Udzielanie zamówień publicznych firmom najlepiej spełniającym warunki zamówienia i nadzór nad ich realizacją.
  3. Organizowanie i prowadzenia szkoleń w zakresie obowiązujących przepisów o zamówieniach publicznych i sposobu realizacji zamówień publicznych.

Powyższe cele będą osiągane poprzez:

  • dokładne rozpoznanie potrzeb i oczekiwań jednostki zlecającej organizowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (klienta) z uwzględnieniem właściwej interpretacji obowiązujących przepisów;
  • doskonalenie procesu organizowania i nadzorowania realizacji zamówień publicznych;
  • propagowanie wiedzy wśród placówek działających w ochronie zdrowia w zakresie aktualnych przepisów o zamówieniach publicznych;
  • jasno sprecyzowane obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialności personelu Zakładu Zamówień Publicznych na wszystkich szczeblach organizacyjnych;
  • systematyczne podnoszenie kwalifikacji personelu Zakładu Zamówień Publicznych i świadomości jego wpływu na osiąganie celów jakościowych;
  • konsekwentną realizację i doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN EN ISO 9001 : 2009

Niniejsza polityka jakości jest znana i zrozumiała dla wszystkich pracowników Zakładu Zamówień Publicznych i poddawana przeglądom pod kątem jej ciągłej przydatności.

Deklaruję pełne zaangażowanie w realizację ustanowionej polityki jakości oraz zapewnienie niezbędnych środków do osiągnięcia wyznaczonych celów jakościowych i zwiększania zadowolenia klienta.

Warszawa, 24.01.2011r.

Zakład Zamówień Publicznych
przy Ministrze Zdrowia
02-326 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 155
Tel. 22 883 35 12
Fax 22 883 35 13
REGON: 010705939
NIP: 525-155-38-51